Gizlilik & Güvenlik
 • Gizlilik & Geri Ödeme Güvenliği

  SEPETÇİ BABA MÜŞTERİSİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 3ER KARDEŞLER HED. EŞYA ZÜC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.sepetcibaba.com'da yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

  a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanılarak İşleneceği

  Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

  a-) Şirketimiz ile aranızda kurulmuş olan mal veya hizmet alımı gibi sözleşmelerin kurulması ve ifası ile Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

  a-1-) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

  b-) Fatura düzenleme, vergi beyanında bulunma satış sonrası hizmeti sunma gibi hukuki yükümlülüklerin ifası ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

  b-1-) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  c-) Kanundan ileri gelen satıcı, sağlayıcı ve/veya tacir sıfatları kapsamında tüketici ve/veya alıcı sıfatına haiz olan müşterilerin işlemleri ile satılan her türlü ürün ve hizmetler ile alakalı taleplerinin ve şikayetlerinin incelenmesi, analiz edilmesi ve sonuçlandırılması,

  c-1-) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  d-) Müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesini arttırmak,

  d-1-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  e-) Ürün tedarik süreçlerini yürütmek ve Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 

  e-1-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  f-) Şirketimizin internet sitesinde gezinmeniz esnasında size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek

  f-1-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  g-) Açık rızanızın bulunması halinde; kimlik ve iletişi bilgilerinizin ve müşteri işlem bilgilerinizin size özel pazarlama aktivitelerinin oluşturulması, bu doğrultuda ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tarafınıza tanıtılması ile Şirket olarak belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerinize elektronik pazarlama iletileri gönderilmesi

  g-1-) İlgili kişinin açık rızasının varlığı

  h-) Mal veya hizmet alımı yapan veya Şirketimiz nezdinde hak veya işlem tesis edecek olan tüm müşterilerin ödeme, ürün sevkiyatı ve teslimatına (internet üzerinden ödeme yapılarak mağazadan teslim alma opsiyonu dahildir) dair süreçlerde kişisel verilerinin ifşa edilmesini engellemek veya hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiş olabilecek verilerin müşteriye zarar vermesini önlemek ve/veya müşteriye ispat kabiliyeti sağlamak

  h-1-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

  Sepetçi Baba üyeliğinizin bulunması halinde, kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlara ek olarak, aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir:

  • Üye’nin Alışveriş bilgisi, isim, soyisim, cep telefon numaraları, e-posta, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet gibi kişisel bilgilerinin ve elektronik programlara üye tarafından verilen izinler aracılığı elde edilen lokasyon bilgisi; profilleme, segmentasyon, 3. Taraflardan alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen veri zenginleştirme çalışmaları ve istatistiki analizler gerçekleştirmek,

  • Bu doğrultuda Sepetçi Baba tarafından mal ve hizmetleri tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, Sepetçibaba alışveriş sistemine üye kaydetmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları kullanabilmek ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak,

  • Sepetçi Baba Bayi üyelik faydalarını Üye’ye kullandırabilmek,
  • Üye ve Sepetçi Baba arasında gerçekleşen işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması,
  • Sepetçi Baba kampanya programının teknik altyapısını sağlaması sebebiyle mukim 3ER’ Kardeşler Hed. Eşya LTD. ŞTİ.ye aktarılması.

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

  İlgili kişinin açık rızasının varlığı

  b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; bayilerimize, şubelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen ve yukarıda açıklanan kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

  Sepetçi Baba üyeliğinizin bulunması halinde, kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen taraflara ek olarak, aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir:

  • Açık rızanız kapsamında, Sepetçi Baba kampanya programının teknik altyapısını sağlaması sebebiyle yurt dışında mukim 3ER Kardeşler Hed. Eşya LTD. ŞTİ.’ye

  • GSM Operatörleri / Sosyal Paylaşım Siteleri / Kargo şirketleri gibi Club üyeliğiniz çerçevesindeki hizmetlerin sunumunda görev alan ifa yardımcıları ve sayılan amaçlara uygun ürün ve hizmet tedarik edecek 3. kişilerle

  c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

  Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Şirket tarafından fiziki ortamda, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmi belgeler ve yazılı beyanlar ile tüketici ve satıcı sözleşmeleri üzerinden; elektronik ortamda ise e-mailler, cep telefonu uygulamaları, çağrı merkezi, web sitelerimiz ve bu sitelerimizde çalışan çerez ve piksel gibi teknolojiler, sosyal medya hesapları, şirketimizin faaliyetlerine özgülenmiş olan yazılımlar, online iletişim formları ve şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu iş ortakları üzerinden toplanmaktadır.

  ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mediamarkt.com.tr'de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altından “Veri Sahibi Başvuru Yöntemi” bölümündeki Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak tr.mm.kisiselveri©mediamarkt.com.tr adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.